لانگلن

والس
انگلیس

Llangollen

United Kingdom

درباره شهرلانگلن

شهرلانگلن در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لانگلن