لانگیبی

والس
انگلیس

Llangibby

United Kingdom

درباره شهرلانگیبی

شهرلانگیبی در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لانگیبی