لانگاممارچ ولس

والس
انگلیس

Llangammarch Wells

United Kingdom

درباره شهرلانگاممارچ ولس

شهرلانگاممارچ ولس در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لانگاممارچ ولس