لاندیسیلیو

والس
انگلیس

Llandysilio

United Kingdom

درباره شهرلاندیسیلیو

شهرلاندیسیلیو در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لاندیسیلیو