لاندیبی

والس
انگلیس

Llandybie

United Kingdom

درباره شهرلاندیبی

شهرلاندیبی در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لاندیبی