لاندادنو

والس
انگلیس

Llandudno

United Kingdom

درباره شهرلاندادنو

شهرلاندادنو در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لاندادنو