لاندریندد ولس

والس
انگلیس

Llandrindod Wells

United Kingdom

درباره شهرلاندریندد ولس

شهرلاندریندد ولس در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لاندریندد ولس