لاندوری

والس
انگلیس

Llandovery

United Kingdom

درباره شهرلاندوری

شهرلاندوری در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لاندوری