لاندگلا

والس
انگلیس

Llandegla

United Kingdom

درباره شهرلاندگلا

شهرلاندگلا در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لاندگلا