لانددینیلن

والس
انگلیس

Llanddeiniolen

United Kingdom

درباره شهرلانددینیلن

شهرلانددینیلن در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لانددینیلن