لانبریس

والس
انگلیس

Llanberis

United Kingdom

درباره شهرلانبریس

شهرلانبریس در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لانبریس