لانارمن دیفرین-سیریگ

والس
انگلیس

Llanarmon Dyffryn Ceiriog

United Kingdom

درباره شهرلانارمن دیفرین-سیریگ

شهرلانارمن دیفرین-سیریگ در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لانارمن دیفرین-سیریگ