لامفی

والس
انگلیس

Lamphey

United Kingdom

درباره شهرلامفی

شهرلامفی در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لامفی