لامپتر

والس
انگلیس

Lampeter

United Kingdom

درباره شهرلامپتر

شهرلامپتر در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لامپتر