نیغتن

والس
انگلیس

Knighton

United Kingdom

درباره شهرنیغتن

شهرنیغتن در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نیغتن