کیلگتی

والس
انگلیس

Kilgetty

United Kingdom

درباره شهرکیلگتی

شهرکیلگتی در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کیلگتی