هلیهید

والس
انگلیس

Holyhead

United Kingdom

درباره شهرهلیهید

شهرهلیهید در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان هلیهید