هاورفردغربی

والس
انگلیس

Haverfordwest

United Kingdom

درباره شهرهاورفردغربی

شهرهاورفردغربی در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان هاورفردغربی