گویندد

والس
انگلیس

Gwynedd

United Kingdom

درباره شهرگویندد

شهرگویندد در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان گویندد