گاردن سیتی

والس
انگلیس

Garden City

United Kingdom

درباره شهرگاردن سیتی

شهرگاردن سیتی در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان گاردن سیتی