فلینت

والس
انگلیس

Flint

United Kingdom

درباره شهرفلینت

شهرفلینت در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان فلینت