فرریسید

والس
انگلیس

Ferryside

United Kingdom

درباره شهرفرریسید

شهرفرریسید در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان فرریسید