دیفرین آردادوی

والس
انگلیس

Dyffryn Ardudwy

United Kingdom

درباره شهردیفرین آردادوی

شهردیفرین آردادوی در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان دیفرین آردادوی