دلگلآ

والس
انگلیس

Dolgellau

United Kingdom

درباره شهردلگلآ

شهردلگلآ در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان دلگلآ