دیناس

والس
انگلیس

Dinas

United Kingdom

درباره شهردیناس

شهردیناس در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان دیناس