دیناس ماوددوی

والس
انگلیس

Dinas Mawddwy

United Kingdom

درباره شهردیناس ماوددوی

شهردیناس ماوددوی در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان دیناس ماوددوی