کرسکیس

والس
انگلیس

Crosskeys

United Kingdom

درباره شهرکرسکیس

شهرکرسکیس در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کرسکیس