کریکسیت

والس
انگلیس

Criccieth

United Kingdom

درباره شهرکریکسیت

شهرکریکسیت در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کریکسیت