کنوی

والس
انگلیس

Conwy

United Kingdom

درباره شهرکنوی

شهرکنوی در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کنوی