کلیرو

والس
انگلیس

Clyro

United Kingdom

درباره شهرکلیرو

شهرکلیرو در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کلیرو