کلیندرون

والس
انگلیس

Clynderwen

United Kingdom

درباره شهرکلیندرون

شهرکلیندرون در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کلیندرون