چیرک

والس
انگلیس

Chirk

United Kingdom

درباره شهرچیرک

شهرچیرک در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چیرک