چپستاو

والس
انگلیس

Chepstow

United Kingdom

درباره شهرچپستاو

شهرچپستاو در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چپستاو