کارمارتن

والس
انگلیس

Carmarthen

United Kingdom

درباره شهرکارمارتن

شهرکارمارتن در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کارمارتن