کاردیف

والس
انگلیس

Cardiff

United Kingdom

درباره شهرکاردیف

شهرکاردیف در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کاردیف