کالدیکت

والس
انگلیس

Caldicot

United Kingdom

درباره شهرکالدیکت

شهرکالدیکت در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کالدیکت