کارسوس

والس
انگلیس

Caersws

United Kingdom

درباره شهرکارسوس

شهرکارسوس در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کارسوس