کارفیلی

والس
انگلیس

Caerphilly

United Kingdom

درباره شهرکارفیلی

شهرکارفیلی در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کارفیلی