کارنارفن

والس
انگلیس

Caernarfon

United Kingdom

درباره شهرکارنارفن

شهرکارنارفن در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کارنارفن