بارری پرت

والس
انگلیس

Burry Port

United Kingdom

درباره شهربارری پرت

شهربارری پرت در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بارری پرت