بایلت ولس

والس
انگلیس

Builth Wells

United Kingdom

درباره شهربایلت ولس

شهربایلت ولس در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بایلت ولس