بریدجند

والس
انگلیس

Bridgend

United Kingdom

درباره شهربریدجند

شهربریدجند در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بریدجند