بتوس-ی-کود

والس
انگلیس

Betws y coed

United Kingdom

درباره شهربتوس-ی-کود

شهربتوس-ی-کود در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بتوس-ی-کود