بتسدا

والس
انگلیس

Bethesda

United Kingdom

درباره شهربتسدا

شهربتسدا در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بتسدا