بددگلرت

والس
انگلیس

Beddgelert

United Kingdom

درباره شهربددگلرت

شهربددگلرت در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بددگلرت