بآماریس

والس
انگلیس

Beaumaris

United Kingdom

درباره شهربآماریس

شهربآماریس در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بآماریس