بارری

والس
انگلیس

Barry

United Kingdom

درباره شهربارری

شهربارری در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بارری