بارموت

والس
انگلیس

Barmouth

United Kingdom

درباره شهربارموت

شهربارموت در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بارموت