بانگر

والس
انگلیس

Bangor

United Kingdom

درباره شهربانگر

شهربانگر در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بانگر