بانگر والس

والس
انگلیس

Bangor Wales

United Kingdom

درباره شهربانگر والس

شهربانگر والس در استان والس واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بانگر والس